falhafezz
falhafezz
laghari

عکس زیباترین دختر رقاص اختصاصی شاه ایران

عکس زیباترین دختر رقاص اختصاصی شاه ایران

زیباترین رقاص اختصاصی ناصر الدین شاه

 

تاریخ را ورق می زنیم اصالت ایران کهن را. چه رویدادهای تلخی  و تصاویر و حکایت های شیرین و لذت بخش!

 

دختر رقاص ایرانی در سال 1288 قاجاریه:

 

تصویری زیبا از چهره ی جذاب رقصنده شاه قاجار

 

عکس زیباترین دختر رقاص اختصاصی شاه ایران

 

 

در زمان قاجار نوازندگان و رقصنده گان را عمله طرب میخواندند که در مراسم آشپزان, میهمانی ها و عروسیها شرکت میکردند.

 

دسته دیگر را مطرب میخواندند که مشهور ترین آنها در دوره ناصرالدین شاه “دسته موًمن کور” بود که خود و همسرش ضرب و دف مینواختند و دو دخترش یکی ارگ دستی و دیگری در رقص مهارت داشت. دیگر” سلطان خانم” که رقاصه مادر ناصرالدین شاه جهان خانم بود.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان