laghari

اینستاگرام نازوب، رسانه اینستاگرام نازوب، مجله تفریحی سرگرمی نازوب،فن پیج نازوب

محاسبه وزن به روش BMI

محاسبه وزن به روش BMI
به منظور محاسبه وزن ایده آل (IBW یا Ideal Body Weight) از فرمول نمایه توده بدن (BMI) استفاده می شود.
 فرمول BMI = وزن تقسیم بر مجذور قد به متر
تقسیم بندی محدوده وزنی بر اساس این فرمول:
کمتر از ۱۸.۵ بود ،فرد کم وزن        
 
بین ۲۵-۱۸.۵ ، فرد در حالت نرمال       
 
بیشتر از ۲۵ ،فرد چاق
ولی در واقع “وزن ایده آل” زمانیست که عدد BMI برابر ۲۲ باشد. در نتیجه:
وزن ایده آل = ۲۲ * مجذور قد به متر

a
بیوگرافی هنرمندان