دعایی برای رفع بد اخلاقی

دعایی برای رفع بد اخلاقی
امام صادق (ع) فرموده است:
 
«اگر کسی بداخلاق شد، در گوش او اذان بگویید.»
 
دعا برای دفع فال بد
 
رسول اکرم (ص) فال خوب زدن را دوست می داشت، و فال بد زدن را خوش نداشت و می فرمود: هر کس چیز ناخوشایندی دید که به نظرش بد جلوه می آید این دعا را بخواند.
 
«اللهم لا یوتی الخیر الا انت، و لا یدفع السیئات اانت و لا حول و لا قوه الا بک»
 
«خدایا! خوبی را کسی جز تو نمی دهد، و بدیها را کسی جز تو دفع نمی کند، و هیچ جنبش و نیرویی نیست مگر به کمک تو.»

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان