falhafezz
falhafezz
laghari

عکس های ازدواج بلندقدترین زن و شوهر زنده جهان

عکس های ازدواج بلندقدترین زن و شوهر زنده جهان
وین و لوری هالکوییست Wayne and Laurie Hallquist بلندترین زن و شوهر زنده در جهان هستند. این زوج در استاکتون کالیفرنیا زندگی میکنند. به گزارش نازوب، هر دوی آنها قدی برابر با 407.4 سانتی متر دارند که قد وین برابر است با 209 سانتی متر و قد همسرش رونی برابر است با 198 سانتی متر.

 

 
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان