تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

خواب واقعیتی از مرگ …

 

دیدن وقایع روزانه، رویدادهای خوب و بد در خواب نشانه هایی به ما می دهند که با کمی نکته سنجی می توان یکی دو روز آتی خود را پیش بینی کنید!

 

به نظر من تعبیر برخی خوابهایی که می بینیم همان وحی است! رویدادهایی که در دنیای واقعی نیستند و به شکل و شمایل خاصی در عالم خواب دیده می شوند تا نکاتی را به ما گوشزد کنند.

 

مروری داریم بر تعبیر خواب هایی که با حرف ب شروع می شوند.

 

 

باتلاق

1ـ گذشتن از میان مناطق باتلاقی در خواب، علامت آن است که تحت الشعاع شرایطی ناسازگار قرار می گیرید، و از ماجرایی عاشقانه ضربه ای شدید متحمل خواهید شد.
2ـ اگر خواب ببینید به زمینی باتلاقی نزدیک می شوید که پوشیده از گیاهان سبز است، نشانة آن است که با خنثی کردن دسیسه ها و گذشتن از موانعی خطرناک به خوشبختی و سعادتی باور نکردنی دست می یابید.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

باد

 

1ـ اگر خواب ببینید باد به آرامی در کار وزیدن است، علامت آن است که در اثر فوت یکی از نزدیکان ثروت هنگفتی به شما ارث می رسد.
2ـ شنیدن صدای زوزة باد در خواب، علامت آن است که با از دست دادن قردی بسیار عزیز، زندگی شما بیهوده و بی معنا خواهد شد.
3ـ اگر خواب ببینید بر خلاف جهت وزش بادی تند راه می روید، علامت آن است که شجاعانه در مقابل وسوسه های شیطانی مقاومت خواهید کرد. و از راهی درست برای کسب ثروت اقدام می کنید.
4ـ اگر خواب ببینید باد برخلاف آنچه که شما می خواهید می وزد، علامت آن است که در امور عاشقانه به نومیدی، و در به ثمر رساندن امور زندگی شکست می خورید.
5ـ اگر خواب ببینید باد در همان جهتی که شما دوست دارید می وزد ، علامت آن است که بر رقبای خود چیره می شوید و امور زندگی خود را به درستی هدایت می کنید.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بادام

 

1ـ دیدن بادام در خواب، نشانة آن است که پس از مدتی کوتاه ثروتمند خواهید شد.
2ـ اگر بادامهایی نارس در خواب ببینید، دلالت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی، بسیار نومید خواهید شد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بادبادک

 

1ـ اگر خواب ببینید بادبادکی به هوا می فرستید، نشانة‌ آن است که از طریق کارهای نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد.
2ـ اگر خواب ببینید بادبادکی بر زمین افتاده است، علامت آن است که در زندگی با شکست و نومیدی روبرو خواهید شد.
3ـ اگر خواب ببینید بادبادکی درست می کنید، نشانة آن است که به سرمایه ای اندک، معاملة بزرگی انجام می دهید و می کوشید کسی را از آن خود سازید.
4ـ اگر خواب ببینید کودکان بادبادک هوا می کنند، نشانة آن است که برای کسب لذت به کارهایی بیهوده دست خواهید زد.
5ـ اگر خواب ببینید بادبادکی بیش از حد معمول بالا رفته است، علامت آن است که امیدها و آرزوها به یأس و نومیدی بدل می شود.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بادبزن

 

1ـ دیدن بادبزن در خواب، علامت آن است که در آیندة نزدیک خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید.
2ـ اکر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند، نشانة آن است که با افراد جدیدی آشنا خواهد شد. اگر خواب ببیند بادبزن کهنه ای را گم می کند، نشانة‌آن است که نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد.

 

بادکنک

 

1ـ دیدن بادکنک در خواب، علامت آن است که در صورتی که مراقب سلامت خود نباشید در آینده با مشکلات زیادی روبرو می شوید.
2ـ اگر در خواب بچه ها را مشغول بادکردن بادکنک ببینید، نشانة آن است که انتظاری که برای رسیدن به آسودگی و فراغت داشته اید، برآورده نمی شود.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

باد و بوران

دیدن باد و بوران شدید در خواب، نشانة دست زدن به کاری دشوار و نومید کننده است.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بار

 

1ـ اگر خواب ببینید در حال حمل بار هستید، علامت آن است که از روی عشق و خیر خواهی دست به کارهایی سخت و دشوار خواهید زد و زندگانی ای طولانی خواهید داشت.
2ـ اگر خواب ببینید زیر بار سنگینی به زمین می افتید، نشانة آن است که قادر به امرار معاش افرادی که به شما وابسته اند نخواهید شد.
3ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال حمل بار هستند، علامت آن است که نزدیکان شما تجربیاتی خواهند کرد که شما نیز به این تجربیات علاقمند خواهید شد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

باران

 

1ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی در خیابان هستید، علامت آن است که از تفریح و گردش لذت خواهید برد و خوشبختی در خانة شما را خواهد کوبید.
2ـ اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می بارد ، علامت آن است که نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد.
3ـ اگر خواب ببینید در آغاز بارندگی می کوشید به زیر سر پناهی بروید تا خیس نشوید، نشانة‌ آن است که در طراحی و به ثمر رساندن نقشه هایتان کامیاب خواهید شد.
4ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای به قطرات باران نگاه می کنید، نشانة آن است که در کسب ثروت پیروز خواهید شد.
5ـ شنیدن صدای ضربه های باران بر سقف، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد.
6ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می کند ، علامت آن است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد . اما اگر چکه های آب گل آلود باشد، نشانة آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد.
7ـ اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می خورید، علامت آن است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد.
8ـ اگر خواب ببینید باران بر دیگران فرو می بارد، علامت آن است که دوستان نسبت به شما اعتماد خود را از دست خواهند داد.
9ـ اگر دختری خواب ببیند زیر باران به خیابان می رود و لباس او خیس و کثیف می شود، علامت آن است که با بی احتیاطی تسلیم لذتی احمقانه می شود و برای همین عمل مورد سوء ظن دوستان قرار می گیرد.
10ـ اگر خواب ببینید باران بر حیوانات مزرعه ای فرو می بارد ، علامت آن است که از محیطهای اجتماعی، که در آن قرار خواهید گرفت، دلسرد و نومید خواهید شد.
11ـ دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانة روبرو شدن با حوادث تلخ است.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

باربر

 

1ـ دیدن باربر در خواب، علامت بدشانسی و روبرو شدن با حوادث تلخ است.
2ـ اگر خواب ببینید خودتان باربر هستید، نشانة آن است که به محیطهایی فقیرانه پا خواهید گذاشت.
3ـ استخدام باربر در خواب، علامت آن است که از هر موقعیتی به نفع خود بهره می برید.
4ـ اخراج کردن باربر در خواب، علامت آن است که مورد اتهامات زننده ای قرار می گیرید.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بازار

 

1ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت.
2ـ دیدن بازاری متروک در خواب، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد.
3ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار، نشانة آن است که در حرفة خود زیان خواهید دید.
4ـ اگر دختری خواب ببیند، نشانة آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بازجویی

 

اگر خواب ببینید کسی شما را بازجویی می کند، نشانة‌ آن است که در پایدار کردن روابط خود با دوستانتان شکست خواهید خورد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بازو

 

اگر در خواب ببینید بازوی کسی را قطع می کنید، علامت آن است که از همسر خود جدا خواهید شد، مراقب باشید که نیرنگ و فریب دیگران را نخورید.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

باطری

 

دیدن باطری در خواب

 

، نشانة آن است که از معاملات مساعد منافعی به دست خواهید آورد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

باغ

 

1ـ دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب، نشانة آرامش فکری بسیار و آسایش است.
2ـ دیدن سبزیجات در باغ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در محیط خانواده اش شادی فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد یافت.
3ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته های گل و گیاه قدم می زند، نشانة آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

باغ میوه

 

1ـ اگر خواب ببینید که به همراه دوست خود از میان باغهای پرمیوه می گذرید ، علامت خاتمة عشقی طولانی است. اگر خواب ببینید که باغهایی که از آن می گذرید پر از درختانی است که میوه هایش رسیده و آمادة چیدن است، نشانة پاداش دادن به افراد زیردستی است که با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسیدن طرحها و نقشه های مهم گشته اید.
2ـ اگر زنی خواب ببیند از باغ پرمیوه ای عبور می کند، علامت آن است که همسر وفادار او به همراه فرزندانی مطیع خانه و زندگیِ راحتی برای او مهیا خواهند کرد.
3ـ اگر خواب ببینید که در باغِ میوه ای خوکها مشغول خوردن میوه هایی هستنند که بر زمین افتاده است، علامت آن است که ثروتی که از ابتدا به شما تعلق نداشته است از دست خواهید داد.
4ـ اگر خواب ببینید که مشغول چیدن میوه های رسیده اید، علامت آن است که در فراوانی و آسایش خواهید کرد.
5ـ اگر خواب ببینید که باغ میوه ای مورد هجوم باد قرار گرفته است، علامت آن است که به زندگی نکبت بار مبتلا خواهید شد. و شادمانی و پولی اندک خواهید داشت.
6ـ اگر خواب ببینید که به هنگام عبور از باغ میوه، در بوته های خارگیر می کنید، علامت آن است که رقیبی حسود خواهید داشت.
7ـ اگر باغ میوه ای با درختان عریان به خواب ببینید، علامت آن است که فرصتهایی مناسب را برای رسیدن به مقامهای بالا نادیده می گیرید.
8ـ اگر باغ میوه ای را در فصل زمستان ببینید، علامت آن است که به هنگام زندگی در زمان اکنون نسبت به آینده بی اعتنا هستید.
9ـ دیدن باغ میوة طوفان زده در خواب، علامت وظایفی نامساعد است که باید بر دوش بگیرید.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

باغ وحش

 

اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می کنید، علامت آن است که سرنوشتی متغیر خواهید داشت. گاهی دشمنان بر شما چیره می شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می یابید. با مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانشی کسب می کنید.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بافتن

 

1ـ اگر زنی خواب ببیند بافندگی می کند، نشانة‌آن است که زندگی ای پر از صلح و صفا خواهد داشت و دوستان و فرزندانی وظیفه شناس همواره در کنار او خواهند بود.
2ـ اگر مردی خواب ببیند در کارخانة ریسندگی کار می کند، نشانة آن است که در زندگی پیشرفتی چشم گیر خواهد داشت.
3ـ اگر دختری خواب بافندگی ببیند

 

، نشانة آن است که از روی شتاب ازدواج خواهد کرد و ازدواج او نتایجی مطلوب به دنبال خواهد داشت.
4ـ اگر دختری خواب ببیند در کارخانة ریسندگی کار می کند ، علامت آن است که نامزد مردی وفادار و شایسته خواهد شد.
5ـ اگر خواب ببینید که کارخانة ریسندگی که در آن کار می کنید ویران می شود، علامت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بال

 

1ـ اگر خواب ببینید که بال درآورده اید، علامت آن است که به خاطر جدایی از فرد مورد علافة خود که به سفر رفته است، احساس ناامنی و اضطراب خواهید کرد
2ـ دیدن بال پرندگان در خواب، علامت آن است که بر تنگ دستی و فقر غلبه خواهید کرد و به ثروت و افتخار دست خواهید یافت.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بالارفتن

 

1ـ اگر خواب ببینید که از تپه یا کوهی بالا می روید و به قله می رسید، نشانة آن است که بر تمام موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد. اما اگر خواب ببینید نمی توانید به قله برسید، علامت آن است که بهترین آرزوهای شما با شکست روبرو خواهد شد.
2ـ اگر خواب ببینید که تا آخرین پلة نردبان بالا رفته اید، نشانة موفقیت در کارهاست. اما اگر ببینید هنگام بالا رفتن، نردبان می شکند، دلالت بر مشکلات و سختیهای کار است و احتمال وقوع حارثه ای بد برای شما.
3ـ اگر خواب ببینید که چون دزدی از دیوار خانة‌ کسی بالا می روید، و ناگهان پنجره ای به سمت شما گشوده می شود، دلالت برآن دارد که پیمانی با دوستان می بندید و دست به کاری بی نهایت خطرناک می زنید. مدتی به خاطر این کار نومید می شوید اما سرانجام تلاش شما با موفقیت همراه خواهد شد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بالا سر

 

1ـ اگر خواب ببینید که شیئی بالای سر شما آویخته است و در حال افتادن است می تواند نشانة آن باشد که خطری شما را تهدید می کند.

اما اگر آن شیئی روی شما بیفتد، نشانة نابودی است یا ناامیدیی ناگهانی را خبر می دهد و اگر آن شیئی نزدیک شما بر زمین بیفتد، بی آنکه به شما لطمه ای بخورد، نشان از آن دارد که شما از ورشکستگی نجات خواهید یافت، بی آنکه به شما لطمه ای بخورد، نشان از آن دارد که شما از ورشکستگی نجات خواهید یافت، ولی با سختیهای دیگری مواجه خواهید شد.

2ـ اگر خواب ببینید که شیئی بالای سر شما ثابت است و خطر سقوط ندارد، حاکی از آن است که بعد از زیانی سخت، وضع مالی شما بهبود خواهد یافت.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بالش

 

1ـ دیدن بالش در خواب، علامت داشتن زندگی ای راحت و آسوده است.
2ـ اگر دختری خواب ببیند بالش می دوزد، نشانة آن است که امیدی دلگرم کننده به آینده خواهد داشت.

 

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بالکن

 

1ـ اگر خواب ببینید که در بالکنی ایستاده اید، نشانة آن است که در آخرین مراحل موفقیت در کاری، مضطرب و نگران خواهید شد.
2ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در بالکن گفتگو می کند، نشانة آن است که به زودی با شادمانی ازدواج خواهد کرد.
3ـ دیدن یک بالکن قدیمی درخواب، نشانة آن است که امیدها وآرزوهایتان تبدیل به یأس و اندوه خواهد شد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بانک

 

1ـ دیدن تحویلدار بی کار در بانک، علامت آن است که در امور کاری خود با شکست مواجه خواهید شد.
2ـ اگر خواب ببینید در بانک سکة طلا موجود نمی باشد، دلالت بر آن دارد که به سود و موفقت نخواهد رسید.
3ـ اگر خواب ببینید در بانک اسکناسها و سکه ها روی هم انبوه شده اند، علامت آن است که به احترام و دارایی شما افزوده خواهد شد و در تمام سطوح اجتماعی از احترامی بسیار برخوردار خواهید شد.

ببر 1ـ اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید، نشانة آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید.
2ـ اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند، نشانة آن است که عدم موفقیت، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت.
3ـ اگر خواب ببینید حملة ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید، نشانة آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد.
4ـ اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد، نشانة آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد. و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد.
5ـ دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات، نشانة آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید.
6ـ دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب، نشانة آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت،  که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بت

 

1ـ اگر خواب ببینید بت پرستی می کنید، علامت آن است که در زندگی شهرت و ثروتی اندک به دست می آورید. زیرا اجازه می دهید روابط ناعادلانه بر شما مسلط گردد.
2ـ شکستن بت در خواب، نشانة آن است که هیچ چیز نمی تواند مانع شما از به دست آوردن مقامات افتخار آمیز بشود. زیرا شما تسلط کاملی بر افکار خود دارید.
3ـ اگر در خواب دیگران را مشغول ستایش بتها ببینید، علامت آن است که بین شما دوستانتان اختلاف بزرگی به وجود می آید.
4ـ اگر خواب ببینید ستایش بت را زشت می شمارید، نشانة آن است که طبیعت بشری را بسیار خوب درک می کنید و در آینده به امتیازاتی بزرگ دست می یابید.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بچة شیطان

 

1ـ دیدن بچة شیطان و بازیگوش در خواب، علامت آن است که برای کسب لذتی زودگذر به دردسر می افتید.
2ـ اگر خواب ببینید خودتان مبدل به بچه ای شیطان شده اید، علامت آن است که نادانی شما را به فقر می کشد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بچة گربه

 

1ـ اگر زنی در خواب ببیند بچة گربه ای زیبا ببیند، نشانة آن است که به دام فریب ماهرانه ای کشیده می شود. اما با تشخیص درست خود را نجات می دهد. اما اگر در خواب بچه گربه ای کثیف و لاغر ببیند ، علامت آن است که قربانی بی احتیاطی های خود خواهد شد پ.
2ـ دیدن بچه گربه ها در خواب، دلالت بر تحمل مشکلات کوچک و انزجار آور و زیان مالی دارد.
3ـ اگر خواب ببینید بچه گربه ها را می کشید، علامت آن است که بر نگرانیها و ناراحتیهای زندگی غلبه خواهید کرد.
4ـ اگر خواب ببینید مار، بچه گربه ای را می کشد، نشانة آن است که دشمنان سعی می کینند به شما آسیت بزنند. اما به خودشان آسیب میرسانند.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بدبختی

 

1ـ اگر خواب ببینید گرفتار بدبختی شده اید ، تعبیرخواب چنین است که پیاپی شکست خواهید خورد، و تا مدتی زندگی تیره و تاری خواهید داشت.
2ـ اگر خواب ببینید دیگران به بدبختی دچار شده اند، دلالت بر آن دارد که وجود فردی موجب خواهد شد که در کارهایتان با عدم موفقیت مواجه شوید.

 

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بدخلق

 

1ـ اگر در خواب احساس کنید بد خلق هستید، علامت آن است که باید مقام ویژة خود را در اجتماع پیدا کنید.
2ـ اگر در خواب دیگران را بدخلق بیابید، نشانة یافتن دوستانی نامساعد و اشتغالاتی بیهوده است.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بذر

 

دیدن بذر در خواب، نشانة سعادتی افزاینده است. هر چند اوضاع فعلی ناخوشایند به نظر برسد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

برادر

 

1ـ اگر برادر خود را در حالی که مسرور است، در خواب ببینید، نشانة آن است که موجب خوشبختی و پیروزی برادر خود خواهید شد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

برادر زاده

 

دیدن برادر زادة خود در خواب، نشانة آن است که بزودی در آمد کافی به دست خواهید آورد. اما اگر برادرزادة خود را در خواب غمگین و مأیوس ببینید، نشانة آن است که با عدم آسایش و نومیدی دست به گریبان خواهید شد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

 

برج مراقبت

 

1ـ اگر در خواب از برج دیده بانی بالا بروید، نشانة آن است که تمایل دارید به تحقیقات نظری و بررسی فرضیه ها بپردازید و بررسی واقعیات زندگی را به دیگران واگذار کنید.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

برچسب

 

دیدن برچسب در خواب، علامت آن است که به دشمنی اجازه می دهید از اسرار خصوصی شما مطلع شود و از این امر رنج خواهید برد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

برزنت

 

1ـ دیدن پارچة برزنت در خواب، علامت روبرو شده با سردی و خیانت است.
2ـ اگر خواب ببینید پارچة برزنت خرید و فروش می کنید، علامت آن است که معاملاتی مشکوک خواهید داشت.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

برس

 

1ـ دیدن برس در خواب، نشانة بدبخت شدن در اثر نابسامانی کارهاست.
2ـ دیدن برس کهنه و خراب، علامت بیماری است.
3ـ دیدن برس لباس در خواب، نشانة وظیفة سنگینی است که در آینده بر دوش شما خواهد افتاد.
4ـ اگر خواب ببینید لباسهای خود را برس می زنید، نشانة آن است که بزودی در مقابل کار دشواری که انجام می دهید، پولی دریافت خواهید کرد.
5ـ دیدن برسهای گوناگون در خواب، نشانة انجام دادن خطاست.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

برف

 

1ـ دیدن برف در خواب، نشانة آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد.
2ـ اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید، نشانة آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سالها خواستار آن بودید، نومید و اندوهگین خواهید شد.
3ـ برف خوردن در خواب، نشانة آن است که به ایده آل های خود دست نخواهید یافت.
4ـ دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانة آن است که شخصیت و غرورتان را کسی مورد تحقیر قرار خواهد داد. با این حال شما باز خواهید کوشید با همین فرد ارتیاط برقرار کنید.
5ـ اگر خواب ببینید برفها آب می شوند، نشانة آن است که دلهرة شما مبدل به شادمانی می گردد.
6ـ اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می کنید ، نشانةآن است که در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت.
7ـ دیدن کوههای برف گرفته در خواب، نشانة آن است که افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد.
8ـ اگر خواب ببینید در منظره ای برفی، خورشید می درخشد، نشانة آن است که بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد.
9ـ اگر دختری خواب ببیند بر برفها سورتمه سواری می کند، نشانة آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفتهایی بسیار مواجه می شود.
10ـ اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می کنید، علامت آن است که پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد. اگر قضاوت شما بر پایة درستی استوار نباشد، یقیناً شکست خواهید خورد.
11ـ اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم کرده اید، علامت آن است که غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

برکه

 

اگر دختری خواب ببیند در برکه ای تن می شوید، دلالت بر آن دارد که جذابیتهای زنانه اش برای او قدر و منزلتی فراهم ساخت.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

برگ

 

1ـ دیدن برگ در خواب، علامت پیشرفت قابل ملاحظه ای در زندگی است.
2ـ دیدن برگهای خشک در خواب، نشانةآن است که احساسات شوم و نومیدانه، شما را در بر خواهد گرفت.
3ـ اگر دختری خواب برگهای خشک ببیند، علامت آن است که در مسیر زندگی بی یار و تنها خواهد ماند. گاهی اوقات چنین خوابی به معنای مرگ دلالت دارد.
4ـ اگر دختری خواب برگهای سبز و تازه ببیند، علامت آن است که ثروتمند خواهد شد و با مردی متمول ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

 

برلیان

 

1ـ دیدن برلیان در خواب، نشانة آن است که برای رسیدن به بزرگترین هدف خود با مانع و نومیدی روبرو خواهید شد.
2ـ دیدن برلیان شکسته در خواب، علامت آن است که فردی مورد اعتماد به شما بی وفایی می کند.

 

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

 

برنج 1ـ دیدن دانه های برنج در خواب، برای تجار نشانة معاملاتی سود آور است، برای کشاورزان نشانة‌ محصولات فراوان است.

2ـ خوردن برنج در خواب ، نشانة رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است.
3ـ اگر خواب ببینید دانه های برنج با شن و خاک مخلوط گشته است، نشانة آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. و از دوستان خود جدا خواهید ماند.
4ـ اگر دختری خواب ببیند برنج می پزد، نشانة آن است که به زودی وظایف جدیدی به عهده خواهد گرفت و از این طریق ثروتی گرد خواهد آورد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

برنز

 

1ـ اگر دختری در خواب مجسمه ای از برنز ببیند، نشانة آن است که در ازدواج با فرد مورد نظر خود با شکست روبرو خواهد شد.
2ـ اگر دختری در خواب، مجسمه ای از برنز ببیند که حرکت می کند، دلالت بر آن دارد که در امر ازدواج با فردی تا آخرین مراحل پیش می رود، اما ازدواج صورت نمی گیرد.
3ـ دیدن حشرات برنزی در خواب، نشانة حسادت و نابودی است.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بره

 

1ـ اگر خواب ببینید بره ها در چمنزاری سرسبز بازی می کنند، علامت آن است که دوستانی صمیمی خواهید یافت و در کسب ثروت موفق خواهید شد. اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند علامت آن است که از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی کلان خواهد برد.
2ـ دیدن برة مرده در خواب، نشانة اندوه و پریشانی است.
3ـ اگر خواب ببینید روی پشم سفید بره خونین است، نشانة آن است که افرادی بیگناه از اعمال خلافکاران رنج خواهند برد.
4ـ اگر در خواب بره ای گم کنید، علامت آن است که افرادی خودرأی به فرمان شما گردن می نهند، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید.
5ـ دیدن پوست بره در خواب ، علامت آن است که لذت و آسایش به زور از دیگران سلب خواهد شد.
6ـ اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می کنند، علامت آن است که با فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می یابید.
7ـ خوردن گوشت با استخوان بره در خواب، نشانة آن است که برای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شد.
8ـ اگر خواب ببینید بره ها از پستان مادر خود شیر می مکند، علامت آن است که صاحب فرزندی زیبا و دوست داشتنی خواهید شد و دوستانی با استعداد خواهید یافت.
9ـ اگر خواب ببینید گرگ بره ای را می درد، علامت آن است که مردم بیگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند کشید.
10ـ شنیدن صدای بع بع بره ها در خواب، علامت آن است که از شما درخواست بخشش و چشم پوشی خواهد شد.
11ـ دیدن بره ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب، علامت آن است که امید شما به بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر به یأس مبدل خواهد شد.
12ـ اگر خواب ببینید صاحب بره ای سفید هستید، نشانة آن است که در محیطی سودبخش و لذتبخش زندگی خواهید کرد.
13ـ اگر خواب ببینید بره ای را میان بازوان خود گرفته اید علامت آن است که برای رسیدن به شادمانی از خسارست رو برمی گردانید و خرجهایی فراوان می کنید بی آنکه از هدر رفتن پول خود کوچکترین تأسفی بخورید.
14ـ اگر خواب ببینید پشم بره ای را می چینید، علامت آن است که شخصیتی سرد و پولدوست به دست خواهید آورد. با همة صداقت بی رحم خواهید بود.
15ـ اگر زنی خواب ببیند پوست بره ای را می کند و ناگهان در حین انجام این کار در می یابید که پوست فرزند خود را از گوشت جدا می کند، نشانة آن است که در آینده با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیکان خواهد شد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

برهنگی

 

1ـ اگر در خواب خود را برهنه ببینید ، علامت آن است که به اعمال رسوایی آور تن خواهید داد.
2ـ اگر دیگران را در خواب عریان ببینید، نشانة آن است که افرادی مکار شما را تشویق می کنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید.
3ـ اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بکوشید با چیزی خود را بپوشانید، علامت آن است که از عادات ناپسند و لذتهای نامشروع دست خواهید کشید.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

برهنه

 

1ـ اگر خواب ببینید با لباسی پاره و پا برهنه سرگردانید، نشانة آن است که توقعات بیش از اندازه برای شما دردسر تولید خواهد کرد و تمامی کوششهای شما برای رسیدن به هدفی خاص به یأس مبدل خواهد شد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بز

 

1ـ اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می کنند، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است. اگر آنها را جایی دیگر ببینید، نشانة انجام معاملاتی محتاطانه و کسب ثروتی بیشتر است.
2ـ اگردرخواب بز نری به شما شاخ بزند، نشانة آن است که باید آگاه باشید تا دشمنان به اسرار شما دست نیابند.
3ـ اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است، علامت آن است که به خاطر رفتار بی ادبانه احترام خود را نزد دیگران از دست می دهد.
4ـ اگر زنی خواب ببیند شیر بز می نوشد، علامت آن است که بخاطر ثروت و مادیات ازدواج می کند و از این کار پشیمان نمی شود.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بزغاله

 

دیدن بزغاله در خواب، نشانة آن است که در کسب لذتهای دنیوی افراط می کنید و احتمالاً انسانی خوش قلب را اندوهگین خواهید ساخت.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بزکوهی

 

1ـ دیدن بز کوهی در خواب، نشانة آن است که خواسته های شما از حد معمول ارتقاع می یابد و با تلاش زیاد به خواسته ها و آرزوهای خود خواهید رسید.
2ـ اگر دختری خواب ببیند زیر پای بز کوهی خالی می شود و از کوه می افتد، نشانة آن است که به کسی دل بسته است، اما او نسبت به آن عشق خطاست.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بستنی

 

1ـ خوردن بستنی در خواب، نشانة آن است که در به ثمر رساندن مسئولیتهایی که به دوش گرفته اید موفق خواهید شد.
2ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند، نشانة آن است که به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می یابید.
3ـ اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می اندازد، نشانة آن است که به خاطر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار خواهد شد.
4ـ خوردن بستنی ترش در خواب، نشانة آن است که شادمانی شما با اندوهی به پایان می رسد.
5ـ اگر خواب ببینید بستنی شما آب می شود، علامت آن است که پیش از آنکه به لذت دلخواه دست یابید، بازار آن لذت کساد می شود.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بستة پستی

 

1ـ گرفتن بستة پستی در خواب ، نشانة ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است. و بازگشتن فردی عزیز از سفر.
2ـ حمل کردن بستة پستی در خواب، علامت کار کردن روی موضوعی مطلوب است.
3ـ اگر در خواب بستة پستی از دستتان بیفتد، نشانة آن است که در معامله ای شکست خواهید خورد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بشقاب

دیدن بشقاب در خواب، نشانة صرفه جویی کردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بشکه

 

1ـ دیدن بشکه ای پر در خواب، علامت آن است که اوقاتی خوش در جشن و سرور خواهید داشت.
2ـ اگر در خواب بشکه ای تهی ببینید، دلالت بر آن دارد که زندگی شما تحت تأثیر عوامل بیرونی از هر گونه شادمانی و آرامش، تهی می شود.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بطری

 

1ـ اگر خواب ببینید مایعی شفاف داخل بطری است، دلالت بر آن دارد که شما در تمام مسائل عاطفی، پیروز خواهید شد.
2ـ اگر در خواب بطریی تهی ببینید، نشانة آن است که به دامی خواهید افتاد ولی با تدابیر درست از گرفتاری رها خواهید شد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بقالی

 

دیدن بقالی در خواب که لبنیات تازه و پاکیزه بفروش می رساند، علامت آرامش و راحتی است.

بلبل 1ـ اگر در خواب صدای موزون و چهچهه بلبل را بشنوید، نشانة زندگی در محیطهایی سالم و دلپذیر است و همچنین کسب توفیق و سربلندی در محیط اجتماعی است.
2ـ دیدن بلبل در خواب، علامت پیروزی و سعادت است.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بلدرچین

 

1ـ دیدن بلدرچین در خواب، علامت سعادت خوشبختی است.
2ـ دیدن بلدرچین مرده در خواب، علامت روبرو شدن با بدبختی بزرگی است.
3ـ اگر خواب ببینید بلدرچین شکار می کنید، علامت آن است که به بهترین دوستان خود حسادت می ورزید.
4ـ خوردن گوشت بلدرچین در خواب، نشانة آن است که بیش از حد ولخرجی خواهید کرد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بلور

 

1ـ دیدن هر چیز بلوری در خواب، نشانة فرا رسیدن درد و اندوه است و سختی در کارهای اجتماعی.
2ـ اگر زنی خواب ببیند دیوارهای اتاق پذیرایی و صندلیها با بلور تزیین شده اند علامت آن است که می فهمد افراد مورد احترام او، دیگر ارزش ستایش ندارند. اما اگر در اتاق افراد آشنایی ببینید، نشانة آن است که آنها نیز در خور دوستی با او نیستند.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بنا

 

1ـ اگر خواب ببینید بنایی مشغول ساختن ساختمانی است، نشانة آن است که به محیط اجتماعی مناسبتری پا خواهید گذاشت.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بنزین

 

دیدن بنزین در خواب، علامت آن است که از منبعی به شما پولی خواهد رسید و دیگران برای تصاحب این پول با شما جدال خواهند کرد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بوق

 

1ـ شنیدن صدای بوق در خواب، علامت آن است که اخباری به گوش شما می رسد که باعث شادمانی شما می گردد.
2ـ دیدن بوق شکسته در خواب، نشانة وقوع مرگ یا تصادف است.

3ـ اگر خواب ببینید بچه ها با بوق بازی می کنند، علامت آن است که در محیط خانوادة شما همواره تفاهم حکمفرماست.
4ـ اگر زنی خواب ببیند در بوقی می دمد، علامت آن است که نگران آن است که تاریخ ازدواج او در چه زمان خواهد بود.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بوقلمون

 

1ـ دیدن بوقلمون در خواب، علامت آن است که از حرفة خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد.
2ـ اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می برید، علامت آن است که زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت.
3ـ دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب، علامت آن است که به تنگدستی دچار خواهید شد، و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید کرد.
4ـ خوردن گوشت بوقلمون در خواب، علامت آن است که سرگرمی و تفننی شادی آفرین به انتظار شماست.
5ـ دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب، علامت آن است که از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید.
6ـ اگر خواب ببینید برای شکار بوقلمون به طرف آنها تیراندازی می کنید، علامت آن است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می آورید.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بهار

 

1ـ اگر خواب ببینید فصل بهار در پیش رو است، نشانة آن است که دوستانی شاد و وظایفی دلپذیر خواهید داشت.
2ـ اگر خواب ببینید برای نقشه های خودتان زندگی دیگران را به خطر انداخته اید،‌ نشانة آن است که می کوشید از راههای غیرقانونی و نادرست ثروتی گرد آورید.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بهشت

 

1ـ دیدن خواب بهشت، نشانة یافتن دوستانی وفادار است. دوستانی که خواستار پیشرفت شما در زندگی اند. اگر ملوانان چنین خوابی ببینند، نشانة دانستن امیدهای درخشان و پیروزی و موفقیت در زندگی است.

 

اگر مادران چنین خوابی ببینند، نشانة داشتن کودکانی مطیع و زیباست. اگر در هنگام بیماری و بدبختی چنین خوابی ببینید، علامت آن است که بسرعت بهبود خواهید یافت و بخت و اقبالی مساعد به شما رو خواهد آورد.

2ـ اگر خواب ببینید در باغهای بهشت خود را گم گشته می یابید، نشانة آن است که کارهایی که به نظر ساده و امکان پذیر اند، در عمل نومید کننده و آزار دهنده خواهند بود.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بیابان

 

1ـ اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید، نشانة قحطی و زیان و از کف دادن دارایی است.
2ـ اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست، علامت آن است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می گیرد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بی دندان

 

1ـ اگر خواب ببینید هیچ دندانی در دهانتان نیست، نشانة آن است که برای پیش بردن اهدافتان توانایی کافی نخواهید داشت.
2ـ دیدن افراد بی دندان در خواب، نشانة آن است که دشمنان برای بدنام کردن شما کوشش خواهند کرد.

 

 

بیلیارد

 

1ـ دیدن میز بیلیارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است. تهمت و افترا به بینندة خواب آسیب می زند.
2ـ اگر میز و توپهای بیلیارد را در خواب ببینید نشانة آن است که دوستی های بی بها و ریا کارانه شما را از پا در می آورد.

 

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بیمارستان

 

اگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید، نشانة آن است که باید با دقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار کنید. اما اگر خواب ببینید به بیمارستان می روید به قصد ملاقات مریضی بستری، نشانة آن است که از حال یکی از نزدیکان خبرهای بدی خواهید شنید.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بیماری

 

1ـ دیدن افراد بیمار در خواب، نشانة راه رفتن بیماری بین افراد خانوادة شماست.
2ـ اگر خواب ببینید بیمار شده اید، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید.
3ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بیماری واگیردار

 

اگر خواب ببینید به بیماری واگیردار مبتلا شده اید، علامت آن است که وظایف ناخوشایند ، قوای روحی شما را تحلیل می برد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بینی

 

1ـ دیدن بینی خود در خواب، نشانة آن است که با توانایی و نیروهایی که در خود کشف می کنید قادر به انجام هر کاری خواهید بود.
2ـ اگر در خواب بینی خود را کوچکتر از حدی که هست ببینید، نشانة آن است که به اهداف خود نخواهید رسید.
3ـ اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است، نشانة آن است که با اراده ای قوی تمام کارهای خود را به ثمر خواهید رساند.
4ـ خون آمدن از بینی در خواب ، علامت آن است که به مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

بابونه

 

 اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن بابونه یا مشغول نوشیدن
چاى بابونه هستید، بیانگر سلامتى شما است. دیدن بابونه، دلالت بر غم و اندوه دارد. خریدن بابونه، نشانهى آن است که خطر یا بیمارى شما را تهدید مىکند.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

باتلاق

 

مشاهده ى باتلاق در خواب، بیانگر آن است که باید در نقشههایى که براى رسیدن به اهدافتان کشیدهاید، دقت بیشترى نمایید تا دچار شکست نشوید. اگر در خواب ببینید که در باتلاقى افتادهاید، به این معنا است که احتمالا دچار ضرر زیادى مىشوید.

 اگر در خواب ببینید که نزدیک شما زمینهاى باتلاقى قرار گرفته که اطراف آن را سبزه و گیاه پوشانده است، بیانگر آن است که شما توطئهى دشمنان را نابود کرده و به خوشبختى مىرسید.

 

تعبیر خواب هایی با حرف ب از برف تا باغ میوه

 

باد وزیدن

 

 

 اگر کسى بیند که باد سختى مىوزد، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود. اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان را همى کند و خرابى کرد، دلیل است که اهل آن دیار را بلا و مصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد.

 باد سموم در خواب، دلیل بر بیمارىهاى سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب، دلیل بیمارىهاى شوریده است در آن دیار و باد معتدل دیدن، دلیل بر تندرستى بود از مردم آن دیار و موجب نیکویى و کسب آن دیار کند.

 

اگر بیند که او را از جاى به جایى مىبرد، دلیل که سفرى دور کند و در آن سفر جاه و بزرگى یابد به قدر آن که او را باد به زمین برده باشد. اگر بیند که باد با گرد و تاریکى بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشهى آن قوم بود.

اگر بیند که او را بادى سخت به سوى آسمانها برد، دلیل که اجل او نزدیک بود. اگر بیند که او را باد از آسمان به زمین آورد، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد.

حضرت صادق می فرماید: دیدن باد در خواب بر نه وجه است. 1: بشارت. 2: فرمانروایى. 3: مال. 4: مرگ. 5: عذاب. 6: کشتن. 7: بیمارى. 8: شفاء. 9: راحت. اگر بیند که بر باد نشسته بود، دلیل است که بزرگى و فرمانروایى یابد.

 

خواب و رویاهایتان بینهایت شیرین


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان