تعبیر خواب حرف پ از پنجره تا پرنده

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف پ از پنجره تا پرنده

تعبیر خواب و تفسیر رویاهای مرگ های کوتاه!!

 

خواب چکیده ای از مرگ است. مرگ را همه ما با خوابیدن شبانگاهی و دیدن رویاهای خوب و بد تجربه می کنیم.

خواب هایی که ما می بینم بیشتر آن بسته به اعمال و رفتارهای روزانه و افکار آرام یا آشفته ی مادارد.

 

 

تعبیر خواب چه کسانی درست است؟

کسانی خواب های صادقانه و هشدار دهنده می بیند که در همه حال آرامش دارند. پریشان حالی ندارد و مراقبه زیاد انجام می دهند. سبک بودن افکار و روحیات آنها باعث می شود چیزهایی ببینن که هر فردی قادر به درک و دیدن آن نیست.

 

شروع تعبیر خواب با حرف پ

 

پا

1ـ دیدن پای خود در خواب، علامت نومیدی و مغلوب ارادة دیگری شدن، است.

2ـ دیدن پای دیگران در خواب، نشانة آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می یابید.

3ـ اگر خواب ببینید پای خود را می شویید، نشانة آن است که اجازه می دهید تا دیگران شما را فریب بدهند.

4ـ اگرخواب ببینید پایتان درد می کند، علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد.

5ـ اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است، علامت آن است که با جدا شدن از خانوادة خود، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد.

***********************

پادشاه

1ـ دیدن پادشاه در خواب، نشانة آن است که با تمام توان خود می کوشید غرور را از خود دور کنید. اما جاه طلبی همچنان بر شما حاکم است.

2ـ اگر خواب ببینید پادشاهی تاجدار هستید، نشانة آن است که نسبت به دوستان و همکاران خود به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .

3ـ اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگیرید، نشانة آن است که برای کوتاهی در انجام وظایف خود سرزنش خواهید شد.

4ـ اگر دختری خواب ببیند به حضور پادشاه رسیده است، نشانة آن است که با مردی ازدواج خواهد کرد که از او حساب می برد. اما اگر خواب ببیند از جانب پادشاه مورد التفات قرار می گیرد، علامت آن است که بر مقامی والا ارتقاء می یابید و از روی تفاهم با مردی ازدواج می کند.

***********************

پادو

1ـ دیدن پادو در خواب، علامت آن است که با فرد غیر قابل اعتمادی پیمان دوستی می بندید، و در کنترل انگیزه های آنی و عجولانه خود ناتوان می مانید.

2ـ اگر زنی خواب ببیند به عنوان پادو در جایی کار می کند، نشانة آن است که در ماجراهایی حماقت آمیز شرکت خواهد کرد.

***********************

پارچ

1ـ دیدن پارچ در خواب، نشانة به دست آوردن اخلاقی مداراگر با دیگران است، و همچنین به ثمر رسیدن تلاشهای شما.

2ـ دیدن پارچ شکسته در خواب، نشانة از دست دادن دوستان است.

***********************

پارچه

1ـ دیدن هر گونه پارچه در خواب، نشانة آن است که دوستان ریاکار با رفتار خود شما را اندوهگین خواهند ساخت.

***********************

پارچةگل دار

دیدن پارچةگل دار در خواب، نشانة آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید کرد.

***********************

پارچةمخمل

1ـ دیدن پارچة مخمل در خواب ، نشانة آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت.

2- اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده اید نشانه آن است که در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد.

3ـ دیدن پارچة مخمل کهنه و قدیمی در خواب، نشانة آن است که با غرور فراوان سعادت و خوشبختی را از خود دور می سازید .

4ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن کرده است، نشانة آن است که افتخاراتی به او اعطاء خواهد شد ، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یکی را برای زندگی انتخاب خواهد کرد.

***********************

پارک

1ـ اگر خواب ببینید در پارک زیبایی قدم می زنید، علامت آن است که با تفریحات لذتبخش، شادی در زندگی شما راه خواهد یافت.

2ـ اگر خواب ببینید با همسر خود در پارک قدم می زنید، نشانة آن است که زندگی آسوده و شادی بخش خواهید داشت.

3ـ دیدن پارکهای متروک و ویران در خواب، نشانة زندگی سخت و مشقت بار است.

***********************

پارو

1ـ اگر خواب ببینید پارو به دست دارید، علامت آن است که برای آسایش دیگران از لذتهای زندگی چشم می پوشید.

2ـ اگر خواب ببینید پاروی خود را گم کرده اید، نشانة آن است که برای عملی کردن طرحهایی بیهوده تلاش می کنید.

3ـ دیدن پاروی شکسته در خواب، نشانة چشم پوشی از تفریح مورد علاقة خویش است.

***********************

پاسبان

1ـ دیدن پاسبان در خواب، علامت آن است که تغییراتی نامساعد در زندگی شما روی خواهد داد که موجب می شود رنج عظیمی را تحمل کنید.

2ـ اگر خواب ببینید پاسبان شده اید یا علاقمندید که به این مقام گماشته شوید، نشانة آن است که در کاری شرکت می کنید که برای شما نه سودی دربر دارد و نه افتخاری.

3ـ اگر خواب ببینید از دست پاسبانی که می خواهد شما را دستگیر کند فرار می کنید، نشانة آن است که به کارهای غیر قانونی دست خواهید زد.

 

***********************

پاکت نامه

1ـ دیدن پاکت نامه در خواب، علامت شنیدن خبرهای مأیوس کننده و غم انگیز است.

***********************

پالتو

1ـ دیدن پالتو در خواب علامت آن است که از مخالفت دیگران با آرای شما رنج خواهید کشید.

2ـ قرض دادن پالتو خود به دیگران در خواب، نشانة آن است که اشتباهات افراد ناشناس به زندگی شما زیان خواهد زد.

3ـ دیدن یا پوشیدن پالتوی زیبا در خواب، نشانة رسیدن به آرزوهاست.

***********************

پانسمان

1ـ اگر خواب ببینید پانسمان می شوید، علامت آن است که ثروتی به دست می آورید که پایدار نیست.

2ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش لباسی از جنس باندِ پانسمان بر تن کرده است، نشانة آن است که روی همسر خود تأثیری قدرتمند خواهد داشت.

***********************

پاییز

1ـ اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند، نشانة آن است که از دعوا و اختلافات دیگران برای کسب دارایی سود خواهد برد.

2ـ اگر زنی خواب ببیند در فصل پاییز می خواهد ازدواح کند، نشانة آن است که شوهری دلخواه خواهد یافت و زندگی مطلوبی خواهد داشت.

***********************

پتو

1ـ خواب پتوی کثیف ، نشانة خیانت و بی وفایی است.

2ـ خواب پتوی تمیز و پاکیزه، نشانة اقبال است. و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت.

***********************

پختن گوشت

اگر در خواب گوشتی در حال پختن ببینید، نشانة آن است که با خود خواهی و توقعات بیش از اندازه به اطراف می نگرید.

***********************

پخت و پز

خواب آشپزی، برای زنان، علامت نداشتن حامی است و اینکه باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت کنند.

***********************

پدر

1ـ اگر در خواب پدر خود را ببینید، علامت آن است که با مشکلی در زندگی مواجه می شوید. مشکل شما حل نمی شود مگر با فرد عاقلی مشورت کنید.

2ـ اگر خواب پدر خود را ببینید که پیش تر مرده است، علامت آن است که کارهای شما به سختی پیش خواهد رفت.

3ـ اگر دختری خواب پدر خود را ببیند که پیش تر مرده است، نشانة آن است که نامزدش او را فریب می دهد.

***********************

پدر بزرگ یا مادر بزرگ

دیدن و گفتگو با پدر بزرگ یا مادر بزرگ خود در خواب ، علامت آن است که با مشکلاتی مواجه می شوید که به سختی می توان از پس آنها برآمد، اما با گوش سپردن بر پند و اندرز دیگران سر انجام بر مشکلات غلبه می کنید.

***********************

پدر خوانده

1ـ دیدن پدر خوانده خود در خواب، نشانة اختلاف و مشاجره با دوستان و نزدیکان است. اما اگر پدر خوانده خود را در خواب شاد و سرحال ببینید، نشانة روابط مطلوب خانوادگی است.

***********************

پدر روحانی

1ـ اگر در خواب پدر روحانی را ببینید، نشانة آن است که به سفرهایی نامساعد خواهید رفت و در زندگی شما دگرگونیهای ناراحت کننده ای روی خواهد داد.

2ـ اگر در خواب صدای موعظة پدر روحانی را بشنوید، نشانة آن است که فرد مکاری شما را از راه راست منحرف می کند.

3ـ اگر خواب ببینید خودتان کشیش هستید، نشانة آن است که حقوق دیگران را به نفع خودتان پامال می کنید.

***********************

پدر مقدس

1ـ اگر در خواب ببینید پدر مقدس شده اید، نشانة آن است که توطئه هایی برای نابودی شما در حال چیده شدن است.

2ـ اگر پدر مقدس را در حال عبادت ببینید، نشانة آن است که با فریب و چاپلوسی، قربان دامی خواهید شد و از این حیله ها پس از اسارت متحیر خواهید ماند.

3ـ اگر زنی جوان در خواب ببیند که با پدر مقدس مشغول حرف زدن است، نشانة آن است که در مقابل چرب زبانیهای حیله گرانه تسلیم خواهد شد و با این کار به شهرت خود لطمه خواهد زد. اما اگر در خواب ببیند که با پدر مقدس ازدواج می کند، با وجود فقر و بد بختی و وسوسه های درونی آبروی خود را حفظ خواهد کرد.

***********************

پر

1ـ اگر خواب ببینید پر هایی که گرداگرد شما پراکنده اند بر زمین می نشینند، نشانة آن است که سنگینی مسئولیتهای زندگی را به تنهایی بر شانة خود حمل می کنید.

2ـ دیدن پرهای عقاب در خواب، نشانة آن است که آرزوهای شما برآورده خواهد شد.

3ـ دیدن پر جوجه ها در خواب، علامت تحمل آزار و اذیتهای اندک است.

4ـ اگر خواب ببینید پر اردک یا غاز می خرید یا می فروشید ، نشانة موفقیت و خوشبختی است.

5ـ دیدن پرهای سیاه در خواب، نشانة نومیدی در روابط دوستانه است.

6ـ اگر زنی در خواب پر شتر مرغ یا پرهای تزئینی دیگری ببیند ، علامت آن است که در کارهای اجتماعی پیشرفت می کند. اما دیگران روش او را برای پیشرفت در کارهای اجتماعی نمی توانند به کار گیرند.

7ـ اگر فردی که به ادبیات علاقمند است خواب پر ببیند، علامت آن است که دوره ای از زندگی اش با موفقیت همراه خواهد بود.

8ـ اگر دختری خواب ببیند کلاهی که بر سر گذاشته به پری مزین شده است، نشانة آن است که توفیق و اقبال او در زندگی، به جذابیتهایش بستگی خواهد داشت.

***********************

پرتگاه

1ـ اگر خواب ببینید بر لبة پرتگاهی ایستاده اید، علامت آن است که مصیبت و بدبختی شما را تهدید می کند.

2ـ سقوط کردن از لبة پرتگاهی در خواب، علامت غرق شدن در بدبختی است.

***********************

پرده

1ـ دیدن پرده در خواب، نشانة دیدار کنندگانی است که شما را ناراحت و نگران می کنند.

2ـ دیدن پرده های کثیف در خواب، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد.

***********************

پرده پر نقش و نگار

1ـ دیدن پرده ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب، نشانة آن است که زندگی پر تجمل و اشرافی مورد علاقة‌ شما خواهد بود.

2ـ دیدن پردة پر نقش و نگار و پاره در خواب ، نشانة آن است که تمایلات خود را ارضاء خواهید نمود.

3ـ اگر دختری خواب ببیند که به پنجرة اتاقش پرده ای پر نقش و نگار آویخته است، نشانة آن است که به زودی با فردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

***********************

پرستار

1ـ اگر خواب ببینید در خانه پرستاری از شما مراقبت می کند، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود.

2ـ اگر خواب ببینید پرستاری خانة شما را ترک می گوید، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود.

3ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و از بیماران مراقبت می کند، نشانة آن است که با از خودگذشتگی احترام ویژه ای در میان مردم به دست می آورد.

4ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و بیماران را ترک می گوید، نشانة آن است که به وسوسه های فریبنده تن خواهد داد.

***********************

پرستاری

1ـ اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کند، نشانة آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد. 2ـ اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می کند، علامت آن است که مقام ارزشمند و معتبری به دست خواهد آورد.

3ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش از کودک خردسالش مراقبت می کند ، نشانة آن است که مسئولیتهای خود را به شکل هماهنگی پیش خواهد برد.

***********************

پرستو

1ـ دیدن پرستو در خواب، نشانة آرامش و هماهنگی بین اعضای خانواده است.

2ـ دیدن پرستوی زخمی یا مرده در خواب، نشانة گرفتار غم و نومیدی شدن است.

***********************

پرنده

1ـ دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب، نشانة خوشبختی است.

2ـ اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند، نشانة آن است که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت.

3ـ اگر درخواب پرندگانی با بالهایی ریخته و خاموش ببینید، نشانة رفتار ظالمانة اغنیا با مردم فقیر است.

4ـ دیدن پرنده ای زخمی در خواب، نشانة آن است که برای فرزند گمراه خود تأسف خواهید خورد.

5ـ دیدن پرندگان در حال پرواز، نشانة خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی.

6ـ گرفتن پرندگان در خواب، نشانة رسیدن به خواسته هاست.

7ـ اگر کشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شکار می کند، نشانة محصول کم و اوضاع نابسامان است.

***********************

پرواز

1ـ اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز می کنید. نشانة آن است که در امر ازدواج با بدبختهایی روبرو می شوید.

2ـ اگر خواب ببینید نزدیک به زمین پرواز می کنید، نشانة آن است که از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت.

3ـ اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز می کنید، علامت آن است که دشمنان به دنبال فرصتی مناسبند تا شما را بدام بیندازند، باید مراقب اطراف خود باشید.

4ـ اگر خواب ببینید بر فراز مکانهایی مخروبه پرواز می کنید، علامت آن است که در محیطهای مأیوس کننده با بدبختی زندگی خواهید کرد.

5ـ اگر خواب ببینید در حین پرواز درختان و گیاهان سبز را تماشا می کنید، علامت آن است که بعد از تحمل ناراحتی و سختی در مدتی کوتاه، خوشبختی شما را در آغوش می گیرد.

6ـ اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه می کنید، علامت آن است که بیهوده نگران هستید، زیرا در کارها به توفیق می رسید.

7ـ اگر خواب ببینید از کنار ماه و سیارات دیگر پرواز می کنید، دلالت بر قحطی و جنگ دارد.

8ـ اگر خواب ببینید با بالهایی سیاه پرواز می کنید، نشانة نومیدی است. اگر در حین پرواز سقوط کنید، علامت آن است که در زندگی فردی منحط و پست می شوید. اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید، علامت آن است که دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می آورید.

9ـ اگر مردی خواب ببیند با بالهای سفید بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز می کند، نشانة آن است که در کارها پیشرفت می کند و به آرزوهای خود دست می یابد و همچنین در امر ازدواج سعادتمند و خوشبخت خواهد شد. اگر شاخ و برگ درختان خشکیده باشد، علامت آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود باید مبارزه کند. در کارها پیشرفتی ناچیز خواهد کرد.

10ـ اگر دختری خواب ببیند از شهری به شهر دیگر پرواز می کند، و سرانجام بر نوک کلیسایی فرود می آید، نشانة آن است که خواستاران دروغی بسیار خواهد داشت که با آنها مخالفت می کند. شاید مدتی بیمار شود.

11ـ اگر دختری خواب ببیند در حینی که پرواز می کند به او تیراندازی می شود، نشانة آن است که دشمنان می کوشند که مانع پیشرفت او برای رسیدن به درجات بالاتر بشوند.

***********************

پروانه

1ـ دیدن پروانه میان گلها و بر فراز چمنهای سبز در خواب، دلالت بر آن دارد که کامیاب و پیروز خواهید شد.

2ـ اگر پروانه ها را در حال پرواز ببینید، نشانة آن است که از دوستانی که دور از شما زندگی می کنند توسط نامه یا افرادی که با آنان دیدار داشته اند، باخبر خواهید شد.

***********************

پرونده

دیدن صورتحسابها و اوراق بایگانی شده در خواب، علامت آن است که بر سر مسایلی با اهمیت بحث های هیجان انگیز خواهید کرد، و علامت ناآرامی و بی قراری شما در آینده نیز هست.

***********************

پری

دیدن پری در خواب، علامت سعادت و خوشبختی است. معمولاً در یکی از صحنه های خواب چهره ای زیبا از کودک یا زنی مهربان خواهید دید.

***********************

پری دریایی

1ـ اگر خواب ببینید در آبهایی روشن چند پری دریایی تن خود را می شویند، نشانة آن است که غرایز شهوت آلود، شما را به راهی تاریک خواهد کشاند.

2ـ اگر خواب ببینید پری دریایی از دریا بیرون آمده است، علامت آن است که به نومیدی شدید دچار خواهید شد.

3ـ اگر دختری خواب ببیند پریان دریایی در آبها تن خود را می شویند، علامت آن است که دیگران به او محبت و لطف زیادی خواهند کرد.

4ـ اگر دختری خواب ببیند مبدل به پری دریایی شده است، نشانة آن است که با جذابیت و زیبایی خود به دیگران فخر خواهد فروخت.

***********************

پریدن

1ـ اگر خواب ببینید از روی چیزی می پرید، علامت آن است که با کوشش به هر چه که می خواهید دست می یابید. اما اگر خواب ببینید در حین پریدن به زمین می افتید، علامت آن است که اتفاقهای تلخ، ادامه زندگی را ناممکن می سازد.

2ـ اگر خواب ببینید از روی دیواری به پایین می پرید، علامت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد.

***********************

پزشک

1ـ اگر دختری پزشکی به خواب ببیند، نشانة آن است که از زیبایی خود برای خوشگذرانی های سبکسرانه استفاده می کند. اگر بیمار باشد و چنین خوابی ببیند، نشانة آن است که بر ناراحتی و نگرانی خود به زودی غلبه خواهد کرد.

2ـ اگر دختری پزشک پریشان و مضطربی را به خواب ببیند، نشانة آن است که در زندگی سعی و تلاش بیشتری برای پیش بردن اهدافش خواهد کرد.

***********************

پزشک قانونی

1ـ اگر خواب ببینید برای تعیین هویت کسی به پزشکی قانونی می روید، علامت آن است که خبر مرگ یکی از نزدیکان شما را متحیر خواهد ساخت.

2ـ دیدن اجساد در پزشکی قانونی، نشانة آن است که نومیدی و اندوه گریبان شما را خواهد گرفت.

***********************

پستچی

1ـ اگر خواب ببینید پستچی نامه هایی به شما می دهد، نشانة آن است که به زودی اخباری شادی بخش خواهید شنید.

2ـ شنیدن صدای سوت پسیتچی در خواب، علامت مهمان ناخوانده است.

3ـ اگر خواب ببینید پستچی ب آنکه نامه ای به شما بدهد از کنار خانة تان می گذرد، نشانة آن است که دچار اندوه و نومیدی خواهید شد.

4ـ اگر خواب ببینید به پستچی نامه ای می دهید تا برایتان پست کند، نشانة آن است که در اثر حسادت به دیگران رنج خواهید برد.

5ـ گفتگو با پستچی در خواب، علامت آن است که وارد ماجراهای رسوایی آور می شوید.

***********************

پستخانه

دیدن پستخانه در خواب، نشانة با اطلاع شدن از خبرهایی نامساعد است.

***********************

پسر

1ـ اگر پسر خود را به خواب ببینید، علامت آن است که پسرتان با افتخارات عظیمی که به دست می آورد، باعث افتخار شما خواهد شد.

2ـ اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است، نشانة آن است که از زیان و بیماری، شدیدأ اندوهگین خواهد شد. اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد، نشانة آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت.

***********************

پس ماده غذا

دیدن پس مانده های غذا در خواب، علامت آن است که در رابطه با مسایل اجتماعی شکست خواهید خورد و احساس نومیدی خواهید کرد.

***********************

پشت بام

1ـ اگر خواب ببینید بر پشت بام خانه ای ، علامت آن است که به سعادتی بی کران دست خواهید . اما اگر احساس کنید از پشت بام سقوط کردید، نشانة آن است که در زندگی هیچ تکیه گاه محکمی نخواهید.

2ـ اگر خواب ببینید بام خانه ای در حال فروریختن است، علامت آن است که با مصیبتی ناگهانی مواجه خواهید.

3ـ اگر خواب ببینید سقف خانه ای را تعمیر می کنید، نشانة آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد.

4ـ خوابیدن بر پشت بام در خواب، علامت آن است که از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهید ماند.

***********************

پشم

1ـ دیدن پشم در خواب، علامت آن است که از فرصتهایی مطلوب برای پیش بردن خود سود خواهید برد.

2ـ دیدن لباسهای پشمی و کثیف در خواب، علامت آن است که از کسانی تقاضای کار می کنید که از اصول اخلاقی شما بیزارند.

***********************

پشه

1ـ دیدن پشه در خواب، نشانة آن است که بیهوده سعی می کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید.

2ـ اگر خواب ببینید پشه ها را می کشید، نشانة آن است که خانواده ای تشکیل خواهید داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت.

***********************

پل

1ـ اگر خواب ببینید پلی بزرگ ویران شده است، نشانة آن است که به خاطر از دست دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید.

2ـ دیدن پلی شکسته در خواب، برای جوانی نشانة ناامیدی در آرزوهاست.

3ـ اگر در خواب از پلی بگذرید، دلالت بر آن دارد که بر مشکلات غلبه خواهید کرد به شرط آنکه بیشتر مراقب اطراف خود باشید.

4ـ اگر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شود، دلالت بر آن دارد که باید از ستایش افراد بی وفا بپرهیزید.

***********************

پل عابرپیاده

1ـ اگر خواب ببینید از روی پلی که بر رودخانة زلالی زده اند ، عبور می کنید، علامت آن است که کاری لذت بخش و پرمنفعت به دست می آورید. اما اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، نشانة زیان و پریشانی موقتی است.

2ـ اگر زنی خواب ببیند از روی پلی که بر رودخانة زلالی زده اند عبور می کند، نشانة آن است که با همسری که اخلاقی معتدل دارد ازدواج خواهد کرد. ولی اگر آب رودخانه گل آلود باشد، با همسری عصبانی ازدواج می کند.

3ـ اگر زنی خواب ببیند از روی پلی، در آب پاکیزه رودهانه می افتد، علامت آن است که دوران بیوه بودن او با ازدواجی به پایان می رسد. اما اگر آب زلال و پاکیزه نباشد، نشانة آینده ای تاریک خواهد بود.

***********************

پلکان

1ـ بالارفتن از پلکان در خواب، نشانة سعادت و خوشبختی فراوان است.

2ـ افتادن از پله ها در خواب، نشانة آن است که از روی حسادت از شما بیزار خواهد شد.

3ـ پایین آمدن از پلکان در خواب، نشانة آن است که روابط عاشقانة شما به شکست خواهد انجامید.

4ـ دیدن پلکانی پهن و زیبا در خواب، نشانة بدست آوردن شهرت و ثروت است.

5ـ اگر خواب ببینید دیگران از پلکان پایین می روند، نشانة آن است که اوضاع نامساعد جای فراغت و آسایش را خواهد گرفت.

6ـ نشستن بر پله ها در خواب، نشانة آن است که به تدریج بر ثروت شما افزوده خواهد شد.

***********************

پلنگ

1ـ اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می شود، نشانة آن است که در اثر اعتمادی نابجا آیندة خود را خراب خواهید کرد.

2ـ کشتن پلنگ در خواب، نشانة توفیق در کارهاست.

3ـ دیدن پلنگی در قفس، علامت آن است که دشمنان شما را محاصره می کنند اما نمی توانند زیانی به شما برسانند.

4ـ اگر خواب ببینید در جنگل، پلنگها از شما می گریزند، نشانة آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فایق خواهید شد.

5ـ دیدن پوست پلنگ در خواب، نشانة آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می آورد.

***********************

پلیس

1ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده اید دستگیر می کند، علامت آن است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می گیرید.

2ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب شده اید دستگیر می کند، علامت آن است که با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد.

3ـ اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می شوید، علامت آن است که در کارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود.

***********************

پنبه

1ـ دیدن مزرعة پنبه در خواب، علامت به دست آوردن مقامی بزرگ و اوقاتی ثمر بخش است.

2ـ اگر کشاورزی خواب مزرعة پنبه ببیند، نشانة آن است که به ثروت و فراوانی دست می یابد.

3ـ دیدن پنبه در خواب، برای کارخانه دار نشانة آن است که از این کالا سود فراوان خواهد برد. اگر بازرگانی چنین خوابی ببیند، نشانة آن است که در حرفة آنها تغییرات سود آور و ثمر بخشی اتفاق خواهد افتاد.

4ـ دیدن پنبه های بسته بندی شده، علامت به دست آوردن اوقاتی بهتر است.

5ـ دیدن پنبه در حال رشد، نشانة‌کسب ارزشهایی والا و پا گذاشتن به محیطهایی بهتر است.

***********************

پنجره

1ـ دیدن پنجره در خواب، علامت آن است که تلاشهای شما برای رسیدن به آرزوهای درخشان، نقش بر آب خواهد شد.

2ـ دیدن پنجره های بسته در خواب، علامت آن است که از عزیزان خود جدا خواهید شد.

3ـ دیدن پنجره های شکسته در خواب، علامت آن است که سوء ظن هایی مصیبت بار به شما هجوم خواهد آورد.

4ـ نشستن بر لب پنجره در خواب، علامت آن است که قربانی حماقت خود خواهید شد.

5ـ اگر خواب ببینید از پنجره وارد خانه می شوید ، علامت آن است که برای رسیدن به مقصود خود، از ابزار و وسایلی نادرست استفاده می کنید.

6ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای فرار می کنید و به بیرون می روید، علامت آن است که با درد سری دست به گریبان می شوید که شما را از حرکت باز می دارد.

7ـ اگر در خواب از پنجره ای به بیرون نگاه کنید و چیزهایی عجیب به چشمتان بخورد، علامت آن است که در پیش بردن شغل مورد علاقة خود با شکست روبرو می شوید.

***********************

پنیر

1ـ دیدن پنیر در خواب، نشانة بدست آوردن ثروتی قابل توجه است. و لذت بردن از سرگرمیهای سالم.

2ـ خوردن پنیر در خواب نشانة ناامید شدن و تحمل سختیهای زندگی است.

***********************

پوست میوه

دیدن پوست میوه در خواب، نشانة تلاش برای رهایی از مسئولیت است و جستجو برای یافتن محیطی دیگر که سرشار از فراغت است.

***********************

پوشاک

1ـ دیدن لباسهایی کثیف و مندرس در خواب، نشانة آن است که دیگران برای آسیب رساندن به شما نیرنگ می زنند، باید مراقب تماسهای خود با بیگانگان باشید.

2ـ اگر زنی در خواب لباسهایش را کثیف و مندرس ببیند ، علامت آن است که اگر در تماسهای خود با دیگران مراقب نباشد دامنش لکه دار خواهد شد. دیدن لباس نو و پاکیزه در خواب ، نشانة سعادت است.

3ـ اگر خواب ببینید لباسهای فراوانی دارید، نشانة آن است که برای گذراندن زندگی محتاج خواهید شد. اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در آینده با امیدها و ناامیدیهای فراوان مواجه خواهد شد.

***********************

پول

1ـ اگر در خواب پول پیدا کنید، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.

2ـ اگر خواب ببینید به کسی پول می پردازید، علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد.

3ـ اگر خواب ببینید سکه های طلا از کسیب می گیرید، علامت آن است که به خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت ، و لذتهای بسیاری از زندگی خود خواهید برد.

4ـ اگر در خواب پول گم کنید، نشانة آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد.

5ـ اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم است، علامت آن است که در پرداخت قسطهای خود درمانده خواهید شد.

6ـ اگر خواب ببینید از جایی پول می دزدید، نشانة آن است که در آستانة وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید. باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید.

7ـ اگر خواب ببینید پول پس انداز می کنید، علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت.

8ـ اگر خواب ببینید پول می خورید، نشانة آن است که در آینده فرد پول پرستی خواهید شد.

9ـ اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد.

10ـ اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می کند، نشانة آن است که در اثر مداخلة یکی از دوستان در کارهای شما، زیان سختی خواهید دید.

***********************

پول تقلبی

1ـ دیدن پول تقلبی در خواب، نشانة آن است که با فردی متمول و بی شخصیت دست به گریبان خواهید شد.

2ـ اگر خواب ببینید از کسی پول تقلبی می گیرید، یا به کسی پول تقلبی می دهید، یا آن را خرج می کنید، نشانة افتادن به دام شر و نکبت است.

***********************

پول خرد

1ـ دیدن پول خرد در خواب، نشانة انجام کارهایی مشقت بار و سخت است و همچنین نارضایتی دوستان از شما

2ـ گم کردن پول خرد در خواب، نشانة شکست خوردن و تسلیم حرف دیگران شدن است.

3ـ پیدا کردن پول خرد در خواب، نشانة پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شکل دلخواه است.

4ـ شمردن پول خرد در خواب، نشانة انضباط و صرفه جویی شما در زندگی است.

***********************

پهلو

1ـ اگر در خواب تنها پهلوی شیئی را ببینی، نشانة آن است که فردی در مقابل پیشنهادات صادقانة شما با بی تفاوتی و سردی برخورد خواهد کرد.

2ـ اگر خواب ببینید پهلوی شما درد می کند، نشانة آن است که دشواریهای زندگی کاسة صبر شما را لبریز خواهد کرد.

3ـ اگر خواب ببینید پهلوی چاق و گوشتالود دارید، نشانة آن است که در خواستگاری از یک دختر توفیق خواهید یافت.

***********************

پیاز

1ـ دیدن مقداری پیاز در خواب، علامت آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست.

2ـ خوردن پیاز در خواب، علامت غلبه بر تمام مخالفان است.

3ـ دیدن پیاز رسیده در خواب، علامت آن است که در حرفة شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد.

4ـ دیدن پیاز پخته در خواب، نشانة کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است.

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می شود، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد.

***********************

پیانو

1ـ دیدن پیانو در خواب، علامت روبرو شدن با موقعیتی نشاط آور است.

2ـ شنیدن نوای خیال انگیز پیانو در خواب، علامت تندرستی و موفقیت است.

3ـ شنیدن موسیقی ناهنجاری که به وسیلة پیانو نواخته می شود، علامت آن است که زندگی فراز و نشیبهایی بسیار خواهد داشت که باید با آنها دست و پنجه نرم کنید.

4ـ شنیدن موسیقی غمگین و حزن انگیزی که با پیانو نواخته می شود ، نشانة شنیدن خبرهای اندوهبار است.

5ـ اگر خواب ببینید پیانویی شکسته و خراب دارید، نشانة آن است که از کارهای خود رضایت خاطر نخواهید داشت و از شکست دوستان خود نیز رنج خواهید برد.

6ـ دیدن پیانوی قدیمی در خواب، نشانة آن است که به پند و اندرزهای باارزش دیگران توجهی نخواهید کرد.

7ـ اگر دختری خواب ببیند قطعه ای شاد با پیانو اجرا می کند، علامت آن است که دوستی که نسبت به او بی تفاوت است روزی شیفتة او خواهد شد.

***********************

پیراهن

1ِـ اگر خواب ببینید پیراهن بر تن می کنید، نشانة آن است که در اثر بی وفایی به معشوق، او را از دست می دهید.

2ـ گم کردن پیراهن در خواب، نشانة رسوا شدن در امور عاشقانه است.

3ـ دیدن پیراهن پاره در خواب، نشانة قرار گرفتن در محیطهای نامساعد و ناخوشایند است.

4ـ دیدن پیراهن کثیف در خواب، نشانة ابتلا به بیماریهای واگیردار است.

***********************

پیش بند

1ـ اگر زنی خواب ببیند پیش بند کثیف و چروکیده است، نشانة آن است که در عشق شکست می خورد و رقبا او را آزار می دهند.

2ـ اگر دختری در خواب پیش بند سفید و پر چین ببیند ، نشانة آن است که بزودی ثروتمند خواهد شد.

3ـ اگر زنی خواب ببیند مردی به پیش بند او خیره شده است ، علامت آن است که خواستگاری با ملایمت به او حرفهایی عاشقانه خواهد زد.

4ـ اگر دختری خواب ببیند پیش بند بسته است، نشانة آن است که در آینده زندگیِ پر قراز و نشیبی خواهد داشت.

***********************

پیشخدمت

1ـ دیدن پیشخدمت در خواب، علامت آن است که به لذات حقیر تن خواهید داد و پاکی درون خود را آلوده خواهید ساخت.

2ـ اگر دختری خواب ببیند پیشخدمت رستورانی شده است، علامت آن است که عاشق مردی خوش گذران خواهد شد.

3ـ دیدن پیشخدمتی نامرتب و عصبانی در خواب، علامت آن است که افرادی خود را به خانة شما دعوت خواهند کرد.

***********************

پیشواز

1ـ اگر خواب ببینید جمعی به پیشواز شما آمده اند، علامت آن است که میان آشنایان و بیگانگان شهرتی به دست می آورید.

2ـ اگر خواب ببینید خود به استقبال کسی می روید، علامت آن است که طبخ خونگرم سازش پذیری شما با دیگران، جواز ورود شما به هر مکانی خواهد بود.

***********************

پیغام رساندن

1ـ اگر خواب ببینید برای کسی پیغام می برید، علامت آن است که معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید کرد.

2ـ اگر زنی خواب ببیند برای کسی پیغام می فرستد، نشانة آن است که در اثر بی توجهی به خواسته های نامزد خود، او را از دست می دهد.

***********************

پیکان

1ـ دیدن پیکان در خواب، نشانة آن است که دورة رنج و اندوه به پایان خواهد رسید و شادمانی و جشن و سفرهای لذتبخش در پیش رو خواهید داشت.

2ـ دیدن پیکان شکسته در خواب، نشانة آن است که به یأس و اندوه به علت شکست در عشق، مبتلا خواهید شد.

***********************

پیک نیک

1ـ اگر خواب ببینید به پیک نیکی رفته اید، نشانة کسب لذت و موفقیت در زندگی است.

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به پیک نیک می روند، نشانة آن است که به شادمانی تمام و کمالی دست خواهید یافت.

3ـ اگر خواب ببینید به هنگام تفریح و خوش گذرانی تندباد بساط شما را به هم می ریزد، نشانة آن است که موقتأ در زندگی سود چندانی به دست نخواهید آورد.

***********************

پیمان

1ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان می بندید، نشانة آن است که دیگران از بی وفایی شما شکایت خواهند کرد و نامزدتان از شکستن عهدی که با او بسته اید.

2ـ اگر خواب ببینید عهد و پیمانی که با دیگری بسته اید، می شکنید، نشانة آن است که با رفتار نادرست خود در وضعیت فاجعه آمیزی قرار می گیرید.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان