moharam

تفاوت های بسیار جالب و مهم زنان و مردان

تفاوت های بسیار جالب و مهم زنان و مردان
 

برای زندگی به دنبال کسی نباش که بتونی با آن زندگی کنی ، به دنبال کسی باش که بدون او نتونی زندگی کنی.

 

مردان

زنان

به سکوت علاقه دارند.

عاشق گفتگو هستند.

در سکوت مشکلات خود را حل می کنند.

با گفتگو مشکلاتشان را حل می کنند.

روزی 14000 کلمه حرف می زنند.

روزی26000  کلمه حرف می زنند.

شنونده خوبی نیستند.

شنونده بسیار خوبی هستند.

توجه به تشریفات ندارند.

بسیار تشریفاتی هستند.

کلی نگرند.

جزیی نگرند.

موجوداتی هدف گرا هستند.

موجوداتی مسیرگرا و رابطه گرا هستند.

از راه چشم عاشق می شوند.

از راه گوش عاشق می شوند.

به آینده نگاه می کنند.

در گذشته زندگی می کنند.

در جوانی خودخواه و در پیری مهربان هستند.

د رجوانی مهربان ودر پیری خودخواه هستند.

مسائل مالی را جاری می بینند.

مسائل مالی را به صورت پس انداز می بینند.

در موقع عاشق شدن

9/1 برابر انرژی و تمرکزشان افزایش می یابد.

در موقع عاشق شدن

3/1 افت تمرکز و انرژی می یابند.

در زمان شکست عاطفی و ساکت هستند.

در زمان شکست افسرده می شوند.

اولویت در جوانی  و پیری

1-عشق 2 -پول 3-سلامتی

اولویتها در جوانی 1-عشق 2-سلامتی 3-پول

اولویتها در پیری 1 -سلامتی 2 -پول  3 -عشق

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان