زندانی کردن 3 زن به مدت 11 سال و تجاوز به آنها

مجموعه : اخبار
زندانی کردن 3 زن به مدت 11 سال و تجاوز به آنها
به گزارش نازب به نقل از واشنگتن پست این خانه که مشهور به خانه جهنمی است، محلی است که کاسترو، سه زن را به مدت یازده سال در آن زندانی کرده بود و آنها را مورد تجاوز قرار می داد.

میشل نایت، از قربانیان این فرد در برابر خانه حاضر شد و سخنرانی کرد. او گفت: «مهم است امروز اینجا باشم، چون زمانی که من گم شدم هیچکس اینجا نبود. می خواهم همه، بویژه مادران بدانند که باید قوی باشند و امید داشته باشند، کودکانشان روزی باز خواهند گشت.»

آریل کاسترو روز پنجشنبه به علت ارتکاب نهصد و سی و هفت فقره جرم به تحمل هزار سال زندان محکوم شد.

قاضی وی در دادگاه گفته بود که هرگز نخواهد گذاشت او از زندان رهایی یابد. چرا که نه در آمریکا و نه هیچ جای دیگری در جهان جایی برای او نیست.

طبق آخرین گزارشات دریافت شده كاسترو برای دیدن تخریب خانه شیطانیش از دادستان درخواست كرده بود كه با وی موافقت نشد.

البته در آخرین لحظه اكثر قربانیان برای به‌ آتش كشیدن قربانگاهشان جمع شدند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان