falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

اس ام اس های جالب و آموزنده

اس ام اس های جالب و آموزنده
امید، درمانی است كه شفا نمی دهد، ولی كمك می كند تا درد را تحمل كنیم

اس ام اس های جالب و آموزنده
اس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزنده

بجای آنكه به تاریكی لعنت فرستید، یك شمع روشن كنید

اس ام اس های جالب و آموزنده
اس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزنده

آنچه شما درباره خود فكرمی كنید، بسیار مهمتر از اندیشه هایی است كه دیگران درباره شما دارند


اس ام اس های جالب و آموزنده
اس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزنده

هركس، آنچه را كه دلش خواست بگوید، آنچه را كه دلش نمی خواهد می شنود

اس ام اس های جالب و آموزنده
اس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزنده

 اگر هرروز راهت را عوض كنی، هرگز به مقصد نخواهی رسید

اس ام اس های جالب و آموزنده
اس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزنده

 صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، وآن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست

اس ام اس های جالب و آموزنده
اس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزنده

 وقتی شخصی گمان كرد كه دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد، باید تابوت خود را آماده كند

اس ام اس های جالب و آموزنده
اس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزنده

 كسانی كه در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد

اس ام اس های جالب و آموزنده
اس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزنده

 كسی كه در آفتاب زحمت كشیده، حق دارد در سایه استراحت كند

اس ام اس های جالب و آموزنده
اس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزندهاس ام اس های جالب و آموزنده

 بهتر است دوباره سئوال كنی، تا اینكه یكبار راه را اشتباه بروی


بیوگرافی هنرمندان