یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
laghari

طنز، تصویر دخترها قبل و بعد از ازدواج (تصویر متحرک)

طنز، تصویر دخترها قبل و بعد از ازدواج (تصویر متحرک)
 
تصور خیالی دخترها قبل و بعد از ازدواجطنز، تصویر دخترها قبل و بعد از ازدواج (تصویر متحرک)
 
قبل ازدواج!
 

طنز، تصویر دخترها قبل و بعد از ازدواج (تصویر متحرک)
 
.
.
.
.
.
.
 
بعد ازدواج!؟
 

طنز، تصویر دخترها قبل و بعد از ازدواج (تصویر متحرک)

بیوگرافی هنرمندان