ما را دراینستاگرام دنبال کنید

آموزش بهترین ماکیاژ برای چشم ها

مجموعه : آرایش صورت
آموزش بهترین ماکیاژ برای چشم ها
نازوب: قبل از آرایش چشم هاداشتن نگاهی درخشان و جذاب بستگی به تعادل خط ابروها و آرایش متناسب با چشمان شما دارد.
همه چشم ها به یك طریق آرایش نمی شوند و هر چشم به واسطه شكل و فرم خود آرایش مخصوص خود را دارد.
با دقت به فرم چشمان خود نگاه كنید.
چشمان شما به هر شكل و فرمی كه باشند، شما میتوانید از جدول زیر جهت تشخیص و یادگیری فنون و رازهای زیباتر شدن آنها استفاده كنید.
به طور كلی پلك متحرك باید كمتر دیده شود و استفاده از رنگهای روشنتر به منظور وسعت دادن به نگاهتان دارای اهمیت خاصی است.
به یاد داشته باشید كه در مرحله آخر با یك قلم مو خط بین دو سایه تیره و روشن را محو كنید.

چه رنگی را استفاده كنیم؟

 چشم های بادامی:
روی پلك متحرك:  سایه متوسط كه به طرف قوس ابرو كاهش می یابد
دو تای پلك: سایه روشن زیر ابروها
روی قوس ابرویی:  سایه تیره كه اثرش رو به بیرون محو میشود
روی خط مژه ها: در چشمهای فرورفته پلك متحرك كمی قابل دیدن است

چشم های فرو رفته:
روی پلك متحرك:  سایه روشن
دو تای پلك: سایه متوسط بالای دو تای پلك كه به دو طرف كاهش پیدا می كند
روی قوس ابرویی : سایه روشن ابروها
روی خط مژه ها  سایه تیره با اثری ظریف هم سطح مژه ها

چشم های برجسته:
روی پلك متحرك: سایه روشن یا متوسط
دو تای پلك: سایه متوسط و سایه تیره كه در یك سوم بیرونی كاهش میابد
روی قوس ابرویی: سایه روشن
روی خط مژه ها: سایه تیره كه اثرش رو به بیرون محو میشود

چشم های نوع آسیایی:
روی پلك متحرك:   سایه روشن یا متوسط كه به طرف قوس ابرو كاهش می یابد
دو تای پلك:  سایه روشن یا متوسط
روی قوس ابرویی :  سایه تیره با اثری ضخیم و محو شده با تاكید بر گوشه های خارجی چشم.
روی خط مژه ها: در چشمهای برجسته پلك متحرك خیلی قابل دیدن است.

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان