آدامس بادکنی به این بزرگی دیده بودید!

آدامس بادکنی به این بزرگی دیده بودید!

این پسر درحال باد کردن آدامس بادکنکی اش بود و تا حدودی هم موفق شده بود اما برادر کوچکترش شیطنت کرده و …

 

آدامس بادکنی به این بزرگی دیده بودید!


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان