نحوه برخورد همسایه های ایرانی با هم/ خیلی جالبه

نحوه برخورد همسایه های ایرانی با هم/ خیلی جالبه
برخورد ناگهانی دو خانم همسایه با هم ….

ﺳﻼﻡ

– ﺳﻼﻡ

– ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ

– ﻗﺮﺑﻮﻧﺘﻮﻥ ﺑﺮﻡ

– ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ

– ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ؟

– ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ

– ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺑﯿﻦ ؟

– ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺷﻤﺎ

– ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ

– ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ؟

– ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺷﻤﺎ

– ﻓﺪﺍﺗﻮﻥ ﺑﺸﻢ

– ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ؟

– ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ

– ﻗﺮﺑﻮﻧﺘﻮﻥ ﺑﺸﻢ

– ﺩﯾﮕﻪ ﭼﻄﻮﺭﯾﻦ ؟

– ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ

– ﻗﺮﺑﻮﻧﺘﻮﻥ ﺑﺸﻢ

– ﻓﺪﺍﺗﻮﻥ ﺑﺸﻢ

– ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺷﻤﺎ

– ﺳﻼﻡ ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻦ

– ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ

– ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺷﻤﺎ

– ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ

– ﻓﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ

– ﻗﺮﺑﻮﻧﺘﻮﻥ ﺑﺮﻡ

– ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ……..
 

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺩﻭﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ:

ﺳﻼﻡ ﭼﺎﮐﺮﻡ

– ﺳﻼﻡ ﻣﺨﻠﺼﻢ

 


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته